Phản hồi tuyệt vời của người nước ngoài khi nhận được quà tặng tranh gạo

Danh mục: BLOG

Nghệ thuật tranh gạo của người Việt có những điều rất đặc biệt, trước hết là ở nguyên liệu. Những hạt gạo tròn mẩy, chắc nịch được chọn lọc kỹ lưỡng, xử lý nhiệt và tạo ra những màu sắc đa dạng: trắng, vàng, nâu, đen… mà hoàn toàn không sử dụng đến màu nhuộm. 

Những hạt gạo quen thuộc được ví như những “hạt ngọc của trời” qua đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân trở thành những tác phẩm tranh nghệ thuật bằng gạo chứa đựng cả hơi thở của đồng quê và những giá trị văn hóa lâu đời của người Việt.

Những phản hồi tích cực của khách hàng 

Tranh gạo luôn mang vẻ đẹp mộc mạc trân quý nhưng hết sức đặc biệt và nhiều ý nghĩa, nên không có gì ngạc nhiên khi được lòng rất nhiều các vị khách hàng. 

Tranh gạo có thể phù hợp với bất cứ ai, từ nhỏ tới lớn, từ quan chức chính phủ, sếp, nhà ngoại giao, chuyên viên, kỹ sư, cử nhân, sinh viên, học sinh, nam hoặc nữ, già hoặc trẻ… Đặc biệt là với người nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang công tác, sinh sống ở việt Nam. Khi được tặng tranh gạo đều rất thích vì tính độc đáo và sự ý nghĩa của tranh.


Hiện có 1 số nơi làm tranh gạo, nhưng chúng tôi tự tin với sản phẩm có tính cạnh tranh về chất lượng lẫn giá cả của mình. Chúng tôi – xưởng tranh gạo thái hà ở số nhà 14 ngách 58 ngõ 41 – luân cam đoan mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng.

VIET-GIFT là cơ sở sản xuất Quà tặng uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Với các dòng sản phẩm Quà tặng, Tranh gạo, Tranh sơn mài… hết sức Đẹp – Độc đáo – và ý nghĩa, mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

 

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐẶT TRANH 

Email: chinhvuongthaiha@gmail.com

Hotline: 0983.575.366

Tel: 0243.537.2350

Add: Số 14 – Ngách 58 – Ngõ 41 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

 

(English)

Foreigners’ feedback when receiving gifts of rice paintings

The art of rice painting of the Vietnamese people has very special things, first of all, in the materials. The round, plump rice grains are carefully selected, heat treated and created in a variety of colors: white, yellow, brown, black… without the use of dyes at all. 

 

The familiar grains of rice are likened to the “pearls of heaven” through the skillful hands of the artisan, turning into rice art paintings containing both the breath of the countryside and long-standing cultural values. Vietnamese life. 

The positive feedback of customers Rice paintings always bring a rustic beauty that is precious but very special and meaningful, so it is not surprising that it is loved by many customers. Rice painting can be suitable for anyone, from small to large, from government officials, bosses, diplomats, professionals, engineers, bachelors, students, students, male or female, old or young. … Especially for foreigners, or foreigners working and living in Vietnam. 

 

When given rice paintings, they are very interested because of the uniqueness and meaning of the paintings. There are a few places that make rice paintings, but we are confident with our products that are competitive in quality and price. We – Thai Ha rice painting factory at house number 14, alley 58, alley 41 – are committed to bringing the best quality products to our customers. 

 

VIET-GIFT is a prestigious and top quality Gift production facility in Vietnam. With the product lines of Gifts, Rice Paintings, Lacquer Paintings… very Beautiful – Unique – and meaningful, imbued with Vietnamese culture. 

 

CONTACT NOW FOR ORDER 

Email: Chinhvuongthaiha@gmail.com 

Hotline: 0983.575.366 Tel: 0243.537.2350 Add: No. 14 – Alley 58 – Alley 41 Thai Ha – Dong Da – Hanoi

 

(Korean)

쌀화 선물을 받은 외국인들의 반응

베트남 사람들의 벼화 예술은 무엇보다 재료에 아주 특별한 것이 있다. 동그랗고 통통한 쌀알을 엄선하여 열처리하여 염료를 전혀 사용하지 않고 흰색, 노란색, 갈색, 검은색 등 다양한 색상으로 만듭니다.

 

친숙한 쌀알은 ‘천국의 진주’와 같은 장인의 손을 거쳐 시골의 숨결과 오랜 문화적 가치를 담은 벼화로 승화됩니다. 베트남 생활.

고객들의 긍정적인 반응 벼화는 언제나 소박하면서도 귀중하고 특별하고 의미 있는 소박한 아름다움을 가져다주기 때문에 많은 고객들의 사랑을 받는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 라이스 페인팅은 공무원, 상사, 외교관, 전문가, 엔지니어, 학사, 학생, 학생, 남성 또는 여성, 노인 또는 젊은이에 이르기까지 크고 작은 모든 사람에게 적합합니다. … 특히 외국인, 또는 베트남에서 일하고 거주하는 외국인을 위해.

 

쌀 그림을 주면 그림의 독특함과 의미에 관심이 많다. 벼를 만드는 곳이 몇 군데 있지만 품질과 가격면에서 경쟁력 있는 우리 제품을 자신합니다. 14호, 58호, 41호에 위치한 Thai Ha 벼화공장은 최고의 품질의 제품을 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

 

VIET-GIFT는 베트남의 권위 있고 최고 품질의 Gift 생산 시설입니다. Gifts, Rice Paintings, Lacquer Paintings… very Beautiful – Unique – 그리고 베트남 문화가 스며든 의미 있는 제품 라인.

 

주문을 위해 지금 연락하십시오

이메일: Chinhvuongthaiha@gmail.com

핫라인: 0983.575.366 전화: 0243.537.2350 추가: 14번 – Alley 58 – Alley 41 Thai Ha – Dong Da – Hanoi

 

 

米絵をプレゼントされた外国人の感想

ベトナム人のライスペインティングの芸術は、まず第一に材料に非常に特別なものがあります.丸くてふっくらとした米粒を厳選し、加熱処理を施して、白、黄、茶、黒…と染料を一切使用せずに様々な色に仕上げています。

 

親しみのある米粒は、職人の巧みな手によって「天の真珠」に例えられ、田舎の息吹と古くからの文化的価値の両方を含む米の絵に変わります。ベトナム生活。

お客様の肯定的なフィードバック ライスペインティングは、貴重でありながら非常に特別で意味のある素朴な美しさを常にもたらすため、多くのお客様に愛されているのも不思議ではありません。ライスペインティングは、政府関係者、上司、外交官、専門家、エンジニア、独身者、学生、学生、男性または女性、老若男女など、小規模から大規模まで、誰にでも適しています。 …特に外国人、またはベトナムで働いて生活している外国人向け。

 

米絵を渡すと、絵のユニークさと意味にとても興味を示します。米絵を作っている所は少ないですが、品質、価格共に競争力のある商品には自信があります。私たち – 家番号 14、路地 58、路地 41 にあるタイ ハ米画工場 – は、お客様に最高品質の製品をお届けすることに尽力しています。

VIET-GIFT は、ベトナムの名門で最高品質のギフト生産施設です。ギフト、ライス ペインティング、ラッカー ペインティングなどの製品ラインで、とても美しく、ユニークで、意味があり、ベトナムの文化が染み込んでいます。

 

ご注文は今すぐお問い合わせください

メールアドレス: Chinhvuongthaiha@gmail.com

ホットライン: 0983.575.366 電話: 0243.537.2350 住所: No. 14 – Alley 58 – Alley 41 Thai Ha – Dong Da – Hanoi

 

0